Oznámení
o konání členské schůze
Chytře bydlím, bytové družstvo (dále také jen jako „družstvo“)
se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 09619976

Simply property management s.r.o., za kterou jedná Bc. Veronika Hanzlová, DiS. – předseda Chytře bydlím, bytové družstvo v souladu s ustanovením § 636 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), a čl. IX. stanov družstva tímto

svolává
členskou schůzi bytového družstva

Chytře bydlím, bytové družstvo,

která se bude konat 23. června 2021 od 10.00 hodin
v sídle družstva na adrese Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4

s následujícím pořadem jednání:

  1. Zahájení členské schůze.
  2. Volba předsedy, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů.
  3. Zpráva předsedy o činnosti družstva v roce 2020 a stavu jeho majetku.
  4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
  5. Různé
  6. Ukončení členské schůze.

Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro členskou schůzi udělenu žádnou plnou moc.

Prezence účastníků členské schůze proběhne v místě konání členské schůze od 9.50 hodin.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí každý z účastníků sám.

Návrh usnesení k bodu 5 je uvedený níže. uvedený níže. Kopie účetní závěrky je přílohou a bude k dispozici k nahlédnutí v sídle družstva od dnešního dne do termínu konání členské schůze, a to po předchozím objednání učiněném alespoň jeden pracovní den předem.

Dne 7. června 2021

S pozdravem

Simply property management s.r.o.
Bc. Veronika Hanzlová, DiS
předseda družstva

Zeptejte se nás

Neváhejte nás kontaktovat, náš poradce se s vámi spojí do 24 hodin
a zodpoví všechny vaše dotazy.

© copyright 2020 chytrebydlim.cz